Stručná charakteristika

Informační systém SIDUS® je komplexním softwarovým řešením všech ekonomických agend firem zpracovávajících podvojné účetnictví.

Celý systém je rozdělen do modulů, řešících věcně definované části informačního systému. Každý zákazník si může zvolit moduly, které vyhovují jeho potřebám. Výběr modulů pak dovoluje uživateli optimalizovat si jak strukturu zpracování, tak konečnou cenu.

SIDUS® je možné provozovat buď jako mono aplikaci, nebo jako síťovou aplikaci s technologií klient-server. Samozřejmě je také možné mít SIDUS® nainstalován jako několik mono aplikací a data spojovat prostřednictvím tzv. spojovacích souborů, nebo mít např. pro jeden modul samostatný počítač a ostatní zpracovávat v síťové variantě. Příkladem může být samostatný počítač pro modul Mzdy a ostatní zpracovávat v síti. V každém případě se ale jedná spíše o výjimečné řešení; pokud je to možné, je vždy nejvhodnější pracovat s jednou databází.

Obecné funkce a vlastnosti

 • Jednotlivé účty lze členit dle dalších kategorií – středisko, výkon, specifikace výkonu, objekt (stáj, sklad), zakázka, pozemek, stroj. Použití těchto údajů je možné, ale nepovinné, aby struktura dat přesně odpovídala požadavkům zákazníka.
 • Možnost ukládání uživatelského nastavení formulářů (Zoom – změna velikosti písma, pořadí a viditelnost sloupců, velikost okna, volba vastních barev, nastavení výběrů dat a další funkce)
 • Inteligentní nápověda (F7)
 • Možnost rychlého pohledu do dat a vyhledávaní v datech, včetně možnosti sumarizace dat dle různých kritérií
 • Kromě velkého množství standardních výstupů je zde možnost vytváření vlastních sestav pomocí nástroje Rychlých zpráv
 • Data lze exportovat do formátu xlsx a dalších

SIDUS® je vytvářen ve vývojovém prostředí 4D. Pro zpracování ve variantě klient server je třeba licence pro 4D server s příslušným počtem klientů. Distribuce 4D licencí není přímou součástí SIDUS®, nicméně je standardně zprostředkovávána partnerskými firmami.

Při navrhování a řešení IS SIDUS® je kladen stejný důraz na všechny úrovně zpracování, které lze charakterizovat těmito hlavními rysy:

 • Pohodlné a racionální pořizování dat s minimalizací ruční práce (využití možnosti automatického načítání faktur z různých formátů: XML-SIDUS®, EDI, ISDOC, QR kódy, propojení na veřejné rejstříky – ARES, VIES, nespolehliví plátci atd., propojení na softwary specializovaných výrob – např. pro evidenci zvířat, ve mzdách možnost načítání dat např. z GPS apod.)
 • Důsledné specifické kontroly na všech úrovních vkládání dat pro zajištění minimální chybovosti
 • Praktický účetní pohled a přístup k datům a informacím
 • Zajištění všech povinných výstupů pro státní sféru (nejen na úrovni finančních úřadů správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, ale také např. pro centrální evidence zvířat atd.)
 • Silné nástroje pro kontroly dat
 • Přehledné ekonomické výstupy a ukazatele pro firemní management
 • Podklady pro auditorské kontroly
 • Důraz na bezpečnost dat, řízení přístupu k datům a úlohám pro jednotlivé uživatele, včetně řešení požadavků vyplývajících z GDPR
 • Kvalitní služby v oblasti proškolování a poradenství, a to ať již v sídle zákazníka, prostřednictvím hot line, nebo pomocí vzdálených přístupů. Tyto služby poskytují naši partneři nebo přímo pracovníci autorských kolektivů.
  Snadná administrace systému

Hardwarové nároky

Mono aplikace

OS Windows 10 (případně i Windows 8)
Paměť 4 GB RAM minimum, doporučeno 8 GB nebo více

Server

OS Windows Server 2008 R2 nebo Windows Server 2016.
Paměť 4 GB RAM minimum, doporučeno 8 GB nebo více

Moduly

Účetnictví

Tento modul zahrnuje úlohy pro evidenci a účtování všech typů účetních dokladů a poskytuje zastřešení ostatním modulům. Součástí tohoto modulu jsou nástroje pro práci s pohledávkami a závazky, saldokonto, evidence DPH a úlohy pro měsíční a roční uzávěrky.

Modul poskytuje i řadu automatických výpočtů – rozpouštění režií, výpočet nedokončené výroby a další. Pro zemědělské podniky jsou k dispozici úlohy pro rozpouštění nákladů na hnojení, evidenci pachtovného, vzorové náplně číselníků pro rozpouštění režií a výkonů pomocných činností a řada dalších specifických úloh.

Fakturace

Modul umožňuje vystavovat faktury s různými stupni racionalizace pořízení (fakturované položky, ceníky atd.) a provázanosti na moduly skladů a odbytu (načítání vytvořených výdejek nebo dodacích listů, nebo naopak jejich generování). Faktury lze exportovat do různých formátů, odesílat mailem včetně libovolných příloh, či je opatřovat QR kódy.

Pokladna

Jedná se o modul pro vedení pokladní knihy a vyhotovování pokladních dokladů s možností nastavení různých úrovní racionalizace (položky, ceníky apod.) s možností provázanosti na ostatní moduly (sklad, odbyt). Pokladnu je možné použít jak v účtárně, tak přímo na prodejních místech, lze využít variantu pro dotykový display. Pokladnu je možné provázat na EET.

Mzdy

Modul slouží pro evidenci zaměstnanců, pořízení výkazů práce v různých úrovních racionalizace, případně zařazování pracovníků do kolektivů nebo brigád. Základem tohoto modulu je vlastní výpočet mezd dle platné legislativy a vytváření všech výstupů pro státní správu. Mzdy jsou dále provázány na modul Personalistika. Do modulu Mzdy je také možné načítat data z externích vstupů, např. z GPS jednotek strojů, z evidencí docházky atd. Dále je možné odesílat výplatní pásky i výkazy práce e mailem, pro výplatní pásky je k dispozici rovněž klient pro Android. V modulu Mzdy je možné využívat i vnitropodnikové zúčtování prací.

Personalistika

Jedná se o modul, který obsahuje řadu dalších personálních údajů, které nejsou k dispozici v modulu Mzdy. Pokud jsou k dispozici oba moduly (Mzdy i Personalistika) je možné jednotlivé údaje automaticky mezi moduly přenášet a synchronizovat. Je možné zde evidovat a vytvářet dokumenty jako jsou pracovní smlouvy, dohody, potvrzení o vzdělání, řidičské průkazy atd. Rovněž je možné plánovat a evidovat události, např. školení, lékařské prohlídky, pracovní porady apod. Na základě definovaných pravidel je možné některé operace zautomatizovat, nebo alespoň připomínat. Modul obsahuje další doplňkové úlohy týkající se evidence a plánování směn, plánování dovolených a další.

Banka

Modul umožňuje vytvářet převodní příkazy, včetně souborů pro elektronické bankovnictví v mnoha formátech, a to jak pro tuzemské, tak zahraniční platby. Dále umožňuje zpracovávat bankovní výpisy z elektronického bankovnictví. K dispozici je režim přípravy převodních příkazů a jejich následného schvalování. Při výběru položek do převodních příkazů je možné filtrovat či označovat položky dle různých hledisek (schválené/neschválené, zúčtované/nezúčtované, prověřené/neprověřené rejstříkem nespolehlivých plátců). Je možné pracovat s tabulkou stálých plateb. Dále jsou k dispozici nástroje pro vzájemné vypořádání (kompenzace) pohledávek a závazků. Rovněž tento modul umožňuje vytvářet soubor pro složenky, které zpracovává Česká pošta. Součástí tohoto modulu je i vytváření soupisů pohledávek, kterými je ručeno za bankovní úvěry, a to opět v různých formátech pro různé finanční instituce.

Sklad

Modul slouží pro evidenci materiálu, vlastních výrobků a zboží. Pro pořízení lze nastavit různé úrovně racionalizace, využívat tzv. pravidla, která umožňují generovat různé pohyby automaticky, nebo vytvářet výrobu dle receptur apod. Modul obsahuje standardní skladové výstupy, včetně nástrojů pro inventarizaci. Umožňuje pracovat s EAN, dodatkem ID položky (šarže apod.), umístěním. Modul je možné propojovat na moduly Fakturace, Pokladna, Odbyt. Je možné využívat režim bez cen. Tento modul může čerpat informace i z externích vstupů, např. ze stojanů PHM apod. K dispozici je také propojení na produkt Mobilní skladník Bartech, umožňující rychle a efektivně provádět skladové operace pomocí ruční datové čtečky se snímačem čárových kódů.Volitelně je možné využít automatické číslování skladových položek.

Dlouhodobý majetek

Modul pro evidenci dlouhodobého majetku obsahuje úlohy pro různé operace s majetkem od jeho zařazení, přes změny cen, technické zhodnocení, rozdělování majetku až po jeho vyřazení. Samozřejmostí jsou nástroje pro účetní a daňové odepisování, včetně vytváření plánu odpisů. K dispozici jsou všechny standardní výstupy, karta majetku, inventurní soupisy atd. V evidenci pozemků je možné využít pohyby pro směny pozemků, změny výměr atd. K majetku je možné evidovat dokumenty, jako jsou technické průkazy, záruční listy, smlouvy apod. Volitelně je možné využít automatické přidělování inventárních čísel.

Drobný a krátkodobý majetek

Evidence drobného a krátkodobého majetku evidenčního i odepisovaného. K dispozici je možnost automatického přiřazení inventárních čísel. Modul může být propojen na skladovou evidenci. Je možné využít celou řadu sestav, včetně výstupů dle životnosti majetku, členění dle odpovědnostních míst atd. K dispozici jsou i inventurní soupisy. S drobným majetkem je možné pracovat racionálně díky možnosti hromadných dokladů.

Zvířata

Modul pro zemědělské podniky s živočišnou výrobou. Jedná se o komplexní evidenci mladých zvířat i zvířat základního stáda v členění dle věkových kategorií. K dispozici jsou automatické výpočty KD a přírůstků. K dispozici jsou různé výstupy, včetně inventurních soupisů. Modul poskytuje výstupy pro statistické výkazy a pro Ústřední evidenci zvířat. Pro dospělá zvířata (základní stádo) jsou k dispozici nástroje pro účetní a daňové odepisování, včetně možnosti přípravy plánu odpisů. Do tohoto modulu mohou vstupovat data z externích vstupů (zootechnických programů).

Výkazy

Modul obsahuje úlohy pro vyhotovování finančních výkazů (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Cash flow), včetně vytváření xml souborů pro načítání na daňový portál. Dále je k dispozici úloha pro přípravu daňového přiznání k dani z příjmů, včetně komunikace s daňovým portálem. Kromě těchto standardních výkazů je možné v tomto modulu vytvářet libovolné tabulkové výstupy z libovolných dat, které jsou v SIDUS® k dispozici. Tato část obsahuje i vzorové náplně tabulek pro výsledné kalkulace (zejména pro zemědělské podniky).

Audit

Modul je vhodný nejen pro auditované firmy, neboť se jedná o kontrolní systém, který je možné použít nejen při přípravě na auditorskou kontrolu, ale i pro vnitřní kontrolní mechanismy. Obsahuje řadu vazebních kontrol, ale i jiných zajímavých výstupů. Před vlastní auditorskou kontrolou je pak možné připravit protokoly o provedení jednotlivých kontrol.

Odbyt

Modul je určen zejména pro firmy s významnými odbytovými pohyby vlastních výrobků nebo zboží. Obsahuje úlohy pro vyhotovování a evidenci objednávek (došlých i vydaných), dodacích listů, vážních lístků. Modul je úzce propojen s moduly Sklad, Fakturace a Pokladna. K dispozici jsou nástroje pro rezervace, podklad pro vyhotovování objednávek, podklad pro výrobu apod. Součástí modulu jsou i úlohy pro rozvozní linky, evidenci dopravy a další. Modul využívá tabulky prodejních položek, ceníky atd.

Majetkové podíly

Modul je určen pro evidenci osob (podílníků) a podílů, a to v samostatných variantách pro družstva a společnosti s ručením omezením a akciové společnosti. Data jsou členěna podle typů vkladů a podle majitelů. K dispozici jsou operace pro pohyby s podíly, a to jednotlivé i hromadné, jako jsou výplaty podílů na zisku, výpočet vypořádacích podílů atd. K jednotlivým osobám nebo podílům lze ukládat dokumenty. Modul je provázán na moduly Účetnictví a Banka, neboť zde lze generovat data do převodních příkazů, složenek atd.

Dokumenty a události

Tento modul umožňuje vytvářet a evidovat, nebo jen evidovat různé typy dokumentů, v logickém uspořádání dle typů dokumentů ve vazbě na různé tabulky. Pro typy dokumentů lze definovat úložiště, případně šablony. Dokumenty mohou vznikat buď propojením šablon s daty nebo skenováním. Evidovat lze i informace o fyzických úložištích dokumentů, pokud v papírové podobě existují. Další částí tohoto modulu je evidence událostí, která umožňuje události plánovat, evidovat uskutečněné, generovat plán podle periody, hlídat termíny plnění plánovaných událostí apod. K dispozici je i nástěnka se základními informacemi o chystaných událostech. Modul obsahuje i nástroj pro práci s charakteristikami, což je obecný nástroj pro definování dodatečných vlastností k různým údajům různých tabulek (k osobám, dodavatelům, odběratelům, strojům apod.). Poslední částí tohoto modulu jsou úlohy pro řízení oběhu dokladů a schvalování faktur, které mohou nahradit papírový oběh dokladů mezi účtárnou a technickými pracovníky.

Celý systém je otevřený a umožňuje vstup dat z jiných systémů, prostřednictvím definovaného rozhraní, tak aby vždy u vstupních dat proběhly kontroly na číselníky povolených hodnot.

Existují také rozšiřující moduly třetích stran pro práci s daty vznikajícími v IS SIDUS, např. pro porovnání dat více firem (pro firmy ve skupině) a přípravu podkladů pro konsolidaci.

Přihlásit